Skip to main content
 第一健康 » 养生

道家古法养生十三则 | 神游水府 双擦腰肾 | 温煦肾阳、畅达气血

神游水府 双擦腰肾

其文(下有解):

盖血为精本,精为气源,而使之血化精,精化气者,神不游夫水府,则水冷而不化;其所积留于下部间者,乃顽液,并不得谓之精也矣!古人有言: “肾暖则生精,心凉则生血。”味斯二语,则神之游夫水府也,非惟益乎肾,亦且利乎心。

道家古法养生十三则 | 神游水府 双擦腰肾 温煦肾阳、畅达气血  道家养生功 第1张

其诀惟何?将我目光内导心气,从我心后分注两腰,各盘旋于左右两肾之间,则凡所生血即随气降,分注两肾,经我目神注旋不已,暖气自生,渐渐大热,如沸如炙,则随降之血立化真液而色纯白焉。此…物盖即世人所谓精者。然此一物不经夫两肾大热,如沸如炙,以至各于左右大热,会前升人脐轮,再加非常真火大煅一场,此物仅随向所积液伏于膀胱左右耳。相火一动则油然走泄,是即世人所患遗精与白浊也。诀惟加功于两腰肾,使彼腰肾常大热,则脐轮一关自得大热,而精自化气。其世有赤浊赤带之症者,由所降心血达至于腰,未经真火一烘,即随气流膀胱,隐伏而滞,后感外邪,一引而出,男日赤浊,女曰赤带云。于斯可悟双肾之不可不加擦而神必肾游之妙义矣!

道家古法养生十三则 | 神游水府 双擦腰肾 温煦肾阳、畅达气血  道家养生功 第2张

然不标日神存神运神摩神旋,而日双擦腰肾者,以人初学,其神不灵,其气不旺,其火不足, 其一身之关窍脉络半有积痰壅阻其间。引之导之, 未易领教, 则效不可必而病可因积,故不得已而教之以手擦焉。 呜呼!此先辈渡世不得已之苦心,故立言止此。 然有因而薄视之,以为事非内运,有为外功,置之勿行,以为有志,遂有等等病生,卒因功废。惜哉!

余深洞悉其妙, 且又洞悉世之流弊, 故不惮烦而为缕详于上, 见者幸勿视为常谈而忽诸。但凡行是功者,擦勿用力,惟以心随掌转,自外达中,周而复始,不计擦之多寡,总以大热为妙,慎勿如俗僧之,诵《受生经》 ,虚行故事为戒。何以故?人之一身,血气旺则无病得染,而神为气血之主,又以气血为养神之本。气血之为一身宝也,人人知之,而不知所以养之,故日就月衰,而回澜无计也。果能从事夫上所言,而又能实心实力,恒久不废,何长生之不可逾及哉!

其意:

首先明确,这里所说的水府并不是中医所言的膀胱,因为张仲景的 《伤寒论》言:“君泽泻之咸寒,咸走水府,寒胜热邪。”所以说水府是肾,但是此古法乃是清代道人闵一得所著,所以该处水府为双肾。

那么全文关键在于一句话“肾暖则生精,心凉则生血。”这里引用到了一个道家水火的概念,心为火,本身性燥,其正如火,燃起腾腾心气,是向上走的,也就是会从五窍而出,但是这种物质却是对人体有益的,那么则必须让它凉下来,才能向下走,方法是什么,就是静心。

道家古法养生十三则 | 神游水府 双擦腰肾 温煦肾阳、畅达气血  道家养生功 第3张

而让心火往下走的目的是什么呢?其实是为了肾,在五行之中肾属于水。而肾也是藏精的地方,而水往低处走,是自然的道理,这时候,就又会从下面两窍流出,其实也就是说对于我们有益的东西又没有留住。

那么怎么办?就好比水加热就会化作蒸汽一样,只有这样,元精才能滋养我们的身体。

那么心火就是为了让肾水化作气体的,而这其实也就是道家养生所说的水火交合了,不过正如文中说,不是修炼的人,又怎么会那么容易做到这些呢?其实还有方法就是揉搓双肾,也就是用外力辅助。

同时再敬信用意念引导心火下降到双肾,这时候,就可以渐渐感觉腰腹发热,然后上升到下丹田之中,化作一股热气了。

当然,不言道家,单说中医其实也有强身健体的功效,中医认为,腰眼穴为经外奇穴,居于带脉(环绕腰部的经脉)之中,为肾脏所在部位。常搓此处,能温煦肾阳、畅达气血。人的两肾在腰部之内,因此经常搓腰可以健肾。

道家古法养生十三则 | 神游水府 双擦腰肾 温煦肾阳、畅达气血  道家养生功 第4张

评论列表暂无评论
发表评论
微信